Explore Freedom » Daily Articles » Yamashita v. Styer, 327 U.S. 1 (1946)